Rzecznik Praw Ucznia - XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Article heading icon

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie: mgr Jarosław Bat.

Uczniowie mogą kierować swoje pytania na adres:  jaroslaw.bat@zso5.lublin.eu

Qouote icon
Nasz Pan Rzecznik zawsze znajduje dla nas czas, możemy liczyć na jego wsparcie.
Michał,
Qouote icon
Pan Jarosław Bat to nauczyciel z pasją i doświadczeniem, który w niezwykle ciekawy sposób przekazuje nam wiedzę na lekcjach !
Magda,
Qouote icon
Na Sora Bata zawsze można liczyć, pomaga nam w rozwiązywaniu trudnych spraw i robi to na medal!
Ola,

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia?

 • Głównym jego zadaniem jest przestrzeganie i egzekwowanie praw ucznia.
 • Celem działań jest także zwiększanie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat aspektów prawnych. W tym celu może współpracować z władzami szkoły, władzami samorządowymi oraz instytucjami zajmującymi się kwestią praw uczniów.
 • Może proponować uchwalenie nowych przepisów dotyczących uczniów albo zmianę dotychczas istniejących.
 • To także organ rozstrzygający konflikty pomiędzy uczniami lub między uczniami a osobami pracującymi w szkole.

Zadania i rola rzecznika praw ucznia w szkole:

 1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
 2. Zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. Propagowanie praw ucznia;
 4. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i uszanować prawa innych);
 5. Prowadzenie negocjacji między nauczycielem i uczniem.

Sposoby działania rzecznika

 1. Załatwianie indywidualnych skarg;
 2. Udzielanie porad uczniom, rodzicom i nauczycielom;
 3. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i pedagogiem/psychologiem szkolnym;
 4. Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole.

Uprawnienia rzecznika

 1. Prawo do rozmawiania z nauczycielem uczestniczącym w sytuacji problemowej
 2. Prawo do zasięgania rady pedagoga/psychologa szkolnego
 3. Możliwość organizowania konfrontacji wyjaśniających
 4. Uczestnictwo w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami, danym nauczycielem i uczniem

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

 1. Uczniowie i rodzice uczniów (opiekunowie prawni) mogą składać skargi do wychowawców lub do dyrektora szkoły;
 2. Uczniowie mogą składać skargi w formie ustnej lub pisemnej;
 3. Skargi składane na piśmie są rejestrowane w sekretariacie szkoły w dzienniku korespondencji przez składającego skargę, w przypadku gdy osoba składająca skargę złoży ją u wychowawcy lub dyrektora szkoły za przekazanie do rejestracji w dzienniku korespondencji odpowiedzialna jest osoba, do której skarga została złożona;
 4. Odpowiedź na skargę złożoną w formie ustnej może mieć formę ustną lub pisemną;
 5. Odpowiedź na skargę złożoną na piśmie ma formę pisemną;
 6. Osoba, do której wpłynęła skarga jest odpowiedzialna za rozpatrzenie skargi i udzielenie na nią odpowiedzi;
 7. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
 8. Odpowiedź zawierająca rozpatrzenie skargi powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca;
 9. W przypadku, gdy skarga w formie pisemnej wpłynie do wychowawcy, ma on obowiązek poinformować o przedmiocie skargi dyrektora szkoły i przedstawić dyrektorowi odpowiedź co najmniej na dwa dni przed wysłaniem na nią odpowiedzi;
 10. Skargi składane w formie pisemnej niezawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, skarga powinna zawierać adres do korespondencji osoby wnoszącej skargę;
 11. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.