Deklaracja dostępności - XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

19 Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcące nr 19 w Lublinie

ul. Ignacego Rzeckiego 10, 20-637 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 11.06.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.06.2024 r.

Strona internetowa 19 Liceum Ogólnokształcące jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 11.06.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 11.06.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest wicedyrektor - Katarzyna Słomka, katarzyna.slomka@zso5.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 815257012. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 zlokalizowany jest pod adresem: ul. Ignacego Rzeckiego 10, 20-637 Lubli

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie prowadzą ogólnodostępne wejścia przez drzwi zewnętrzne główne, drzwi zewnętrzne boczne oraz drzwi zewnętrzne do części sportowej. Do drzwi bocznych oraz do drzwi części sportowej prowadzi pochylnia. Mogą z nich korzystać osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze: dostępne
Schody: dostępne
Winda: brak

Po wejściu do budynku można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Niestety budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, a zatem możliwość przemieszczania się po piętrach przez takie osoby może okazać się utrudniona.

Sekretariat szkoły oraz gabinet dyrektora znajdują się na parterze i są dostępne bez barier architektonicznych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Pochylnia: dostępna
Platforma: brak
Informacje głosowe: brak
Pętla indukcyjna: brak

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie przynależy parking. Brak wyznaczonych miejsc dla parkowania dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może podjechać pod same drzwi wejściowe do budynku szkoły i bezpiecznie tam pozostawić pojazd i skorzystać z pochylni dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie. Warunkiem wejścia na teren budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma opcji skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Inne informacje

Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 autobusami MPK (przystanek Rzeckiego 01 i 02, Brzeskiej 01 i 02, Pozytywistów 01 i 02)